Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Otanmäki kyläyhdistys ry.

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai

yhteyshenkilö

Yhdistyksen sihteeri

 

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin

käyttötarkoitus)

Jäsentietojen ylläpitäminen ja jäsentiedotus

 

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten yhteystiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenten jäsensopimuksen teon yhteydessä ilmoitta-

mat tiedot

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tieto-

jen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulko-

puolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Eu:n tai

Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Eu:n tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat

rekisterissä olevat tiedot

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toi-

mittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva

pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenki-

lölle.